استانداردها

(ISO 22000) استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی
(ISO 9001) استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت
(ISO 14001) استاندارد بین المللی مدیریت محیط زیست
(ISO OHSAS 18000) استاندارد مدیریت بین المللی مدیریت بهداشت حرفه ای
(ISO 10004) استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری (راهنمای پایش و اندازه گیری)
(ISO 10002) استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری (راهنمای رسیدگی به شکایت مشتری در سازمان)
(ISO 10015) استاندارد مدیریت بین المللی کیفیت (راهنمایی برای آموزش)
(HACCP) استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی (تجزیه و تحلیل و کنترل نقاط بحرانی)
(۵S) نظام ساماندهی محیط کار